ลักษณะภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชีย

 

(1) ขนาด ที่ตั้ง และอาณาเขต

 
 

     ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีพื้นที่ประมาณ 44 ล้าน ตร.กม.เป็นทวีปที่มี พิ้นที่กว้างที่สุดของโลก ตั้งอยู่ทางซีกตะวันออกของโลก ดินแดนเกือบทั้งหมดอยู่เหนือเส้น ศูนย์สูตร ยกเว้นบางส่วนของหมู่เกาะ   ในประเทศอินโดนีเซีย   ทวีปเอเชียตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูด1 องศา 15 ลิบดาเหนือ ถึง 77 องศา 41 ลิบดาเหนือและลองจิจูด 24 องศา 4 ลิบดาตะวันออกถึง 169 องศา 40 ลิบดาตะวันตก

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ

ติดกับ

มหาสมุทรอาร์กติก

ทิศใต้

ติดกับ

มหาสมุทรอินเดีย

ทิศตะวันออก

ติดกับ

มหาสมุทรแปซิกฟิก

ทิศตะวันตก

ติดกับ

เทือกเขาอูราล ทวีปยุโรป

                      การแบ่งภูมิภาคทวีปเอเชีย
              ทวีปเอชียแบ่งออกเป็นภูมิภาคใหญ่ๆดังนี้ ได้แก่

1. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งออกเป็น 10 ประเทศต่างๆ    ไทย มาเลเชีย สิงค์โปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม

2. เอเชียตะวันออก ประกอบด้วยประเทศต่างๆ 6 ประเทศและ 2 เกาะ ได้แก่    จีน ไต้หวัน มองโกเลีย เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เกาะฮ่องกง และ เกาะมาเก๊า

3. เอเชียใต้ ประกอบด้วยประเทศต่างๆ 8 ประเทศ ได้แก่    อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน อัฟกานิสถาน เนปาล ภูฎาน ศรีลังกา มัลดีฟส์

4. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วยประเทศต่างๆ 17 ประเทศ ได้แก่    ซาอุดิอาระเบีย เยเมนเหนือ เยเมนใต้ โอมาน อาหรับ กาตาร์ คูเวต บาห์เรน    อิรัก จอร์แดน  ซีเรีย เลบานอน อิสราเอล อิหร่าน ตุรกี ไซปรัส

 
 

(2) ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย

 
 

     ทวีปเอเชีย มีทั้งเขตเทือกเขาสูง  เป็นเทือกเขาที่เกิดใหม่เกิดจากการโก่งตัว เขตที่ราบต่ำ ภาคเหนือ เกิดจากการทับถมของดินตะกอนจากแม่น้ำในเขตนี้มีความ สำคัญค่อนข้างน้อย เพราะอากาศ หนาวมากเขตที่ราบสูงตอนกลางทวีป เช่นที่ราบสูง ทิเบตที่ราบสูงหินเก่าทางใต้ เช่นที่ราบสูงอาหรับ ที่ราบสูง เดคคานและเขตที่ราบลุ่ม แม่น้ำเกิดจากการทับถมดินตะกอนเป็นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก

 
 

(3) ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย

 
 

      ทวีปเอเชียมีลักษณะภูมิอากาศทั้งเขตอากาศร้อน อากาศอบอุ่น และอากาศหนาว สาเหตุที่มี ภูมิอากาศแตกต่างกันเป็นผลมาจากขนาดที่กว้างใหญ่ของทวีป ความสูงและ กว้างใหญ่ของภูเขาใจกลางทวีป และมีลมมรสุมพัดผ่าน

 
 

(4) สภาพทางสังคม วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา

 
 

      เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ประชากร 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด เป็นพวกมองโกลอยด์ มีพวกคอเคซอยด์อยู่บ้าง เช่น ชาวรัสเซียที่อพยพมาจากยุโรปตะวันออก ประชากรของ เอเชียมีความหลากหลาย ด้านการประกอบอาชีพ    เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือการเพาะปลูก  ข้าว    ข้าวโพด  และมีการเลี้ยงสัตว์  ทั้งเลี้ยงไว้เป็นอาหาร     และทำงาน นอกจากนี้ยังมีการค้าขาย การประมง การทำเหมืองแร่

ลักษณะทางเศรษฐกิจ
     1. การเพาะปลูกทำในที่ราบลุ่มของแม่น้ำต่างๆ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์ม ปอ ฝ้าย ชา กาแฟ ข้าวโพด
     2. การเลี้ยงสัตว์ ในเขตอากาศแห้งแล้งจะเลี้ยงแบบเร่ร่อนซึ่งเลี้ยงไว้ใช้เนื้อและ นมเป็นอาหารได้แก่ อูฐ แพะ แกะ โค ม้า และจามรี
     3. การทำป่าไม้ ป่าไม้ในเขตเมืองร้อนจะเป็นไม้เนื้อแข็ง ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ นำไปก่อสร้าง
     4. การประมง ทำในบริเวณลำคลอง หนอง บึงและชายฝั่งทะเล
     5. การทำเหมืองแร่ ทวีปเอเชียอุดมไปด้วยแร่ธาตุนานาชนิด
     6. อุตสาหกรรม การทำอุตสาหกรรมหลายประเทศในเอเชียเริ่มจากอุตสาหกรรม ในครัวเรือนแล้วพัฒนาขึ้นเป็นโรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

 
 

ประชากร
      ทวีปเอเซียมีประชากรมากที่สุดในโลกประชากรส่วนใหญ่มาจากพันธุ์มองโกลอย์ ประชากรประมาณ 3,155 ล้านคนส่วนใหญ่  อาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณชายฝั่งทะเลและ ที่ราบลุ่มแม่น้ำต่างๆ เช่น ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา   ลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง ลุ่มแม่น้ำแดงและลุ่มแม่น้ำคงคาส่วนบริเวณที่มีประชากรเบาบาง  จะเป็นบริเวณที่แห้งแล้งกันดารหนาว
เย็นและในบริเวณที่เป็นภูเขาซับซ้อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณกลางทวีป

ภาษา
1. ภาษาจีน
         ภาษาที่ใช้กันมากในทวีปเอเซีย โดยใช้กันในประเทศจีน ในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้เช่น สิงค์โปร ์ ประมาณว่าประชากรเอเชีย 1,000 ล้านคน พูดภาษาจีน แต่เป็น ภาษาที่แตกต่างกันไป เช่นภาษาแต้จิ๋ว ไหหลำ จีนกลาง  หรือที่เรียกว่าภาษาแมนดาริน

2. ภาษาอินดี
          เป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายรองลงมาอันดับ 2 โดยส่วยใหญ่ใช้กันในประเทศ อินเดีย และปากีสถานภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายมากอันดับ 3 โดยใช้กัน ในแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

3. ภาษารัสเซีย
เป็นภาษาที่ใช้กันมากอันดับ 4 โดยใช้กันในรัสเซียและเครือจักรภพ

ศาสนา
    ทวีปเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาที่สำคัญของโลก เช่น ศานาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู และยูดาห์ ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาฮินดูกว่า 500 ล้านคนในอินเดีย รองลงมาคือ ศาสนาอิสลามมีผู้นับถือประมาณ 450 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ ที่แพร่หลายในจีน ลัทธิชินโตในญี่ปุ่น

Ref : http://www2.se-ed.net/nfed/geography/geo01_22.html 13/02/2008