นักวิชาการ
   
ศ(พิเศษ).ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
- อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังธรรม รองหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516
- ท่านมีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาคนในชนบท ในช่วงแรกๆของชีวิตการทำงาน ท่านดูแลสุขภาพของประชาชนในชนบท
- ได้รับรางวัลแม็กไซไซ สาขาผู้นำชุมชน
- วาทะที่เป็นอมตะของท่านคือ " การศึกษาของชาวชนบท คือ อนาคตของประเทศ" ท่านมุ่งมั่นผลักดันการศึกษาของชาวชนบทอย่างเป็นรูปธรรม
รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล
- นักวิชาการด้านสังคม ประชากรศาสตร์ สิทธิสตรี
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน สตรี สิทธิสตรี สิทธิมนุษยชนของสตรี
- รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
- รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
- กรรมการมูลนิธิผู้หญิง
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
- นักวิชาการด้านกฎหมาย
- อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
- นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
- อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ,อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2534
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ดร.แดน)
- นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
- อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอแนช (ออสเตรเลีย)
- อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เป็นที่ปรึกษาให้กับภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งเป็นนักเขียนที่มีผลงานเขียนต่าง ๆ
- มีผลงานด้านการเขียนหนังสือมากมาย ในหลากหลายสาขา เช่น เศรษฐกิจ นโยบายการศึกษา การต่างประเทศ สังคม การเมือง การศึกษา ความสำเร็จ การดำเนินชีวิต ทั้งหนังสือ บทความตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เคยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ มายาวนานถึง 27 ปี
- เข้าสู่วงการเมืองครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2548 โดยเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 25 พรรคประชาธิปัตย์
- เคยลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ พ.ศ. 2551
ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์
นักวิชาการด้านปรัชญา
อาจารย์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นหนึ่งในคณะรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 (ครก.112)
ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อดีตกรรมการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2519
ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- อดีตรองเลขาธิการฝ่ายการเมือง ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ศ.(พิเศษ) ดร.คณิต ณ นคร
- อดีตอัยการสูงสุด
- อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539
- อดีตรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
- ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- ประธานกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ(คอป.
)
คมสัน โพธิ์คง
- นักวิชาการด้านกฎหมาย มหาชน
- อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ปี 2550
- ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ(2540)
- กรรมการที่ปรึกษากฏหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (2542-2543)
- กรรมการที่ปรึกษากฏหมาย กระทรวงศึกษาธิการ
รศ.ดร.โคทม อารียา
- อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต. 2540-2544)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
- ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล
- อดีตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ในเหตุการณ์การประท้วงของกลุ่มคนเสื้อแดงล่าสุด ปี 2553 ดร.โคทม ได้เรียกร้องให้เขตวัดปทุมวนารามเป็นเขตอภัยทาน
ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม
- นักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางศึกษาและโลกมุสลิมคน
- คณาจารย์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประเทศตะวันออกกลาง โลกมุสลิม และกิจการศาสนาอิสลามภายในประเทศ)
- เขียนบทความลงในวารสารที่เกี่ยวข้องกับโลกมุสลิมอย่างต่อเนื่อง
ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอำนาจ
- อดีตอาจารย์ / คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) (2550)
- กรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า (2543-2544)
ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
- นักวิชาการด้านกฎหมาย
- อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มคณะ " นิติราษฎร์ "
ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- อาจารย์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.เจตน์ โทณวณิก
- นักวิชาการทางกฎหมาย
- อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
- พิธีกรรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับประเด็นทางบ้านเมือง สังคม
- เป็นที่รู้จักจากการมักให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับบ้านเมืองตามสื่อต่าง ๆ
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
- นักวิชาารด้านรัฐศาสตร์
- อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในปี พ.ศ. 2549
- เป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่มีบทบาทในการเสนอแนวทางเพื่อคลี่คลายความไม่สงบในภาคใต้
- กรรมการภาคประชาสังคมนอกพื้นที่ในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ(กอส.)
ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ (2541 - 2543)
- อดีตอาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ (2531)
- วุฒิสมาชิก (พ.ศ. 2535-2539 และ 2539-2540)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2549)
- เป็นหนึ่งในผู้ลงชื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญ 100 คนในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ ในปี พ.ศ. 2531 ได้ร่วมกับนักวิชาการคนอื่นๆ โดยรวบรวมนักวิชาการ 99 คนลงชื่อเรียกร้องให้ พล.อ.เปรม ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรณรงค์เรื่องนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง
- เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทเคลื่อนไหวในการเรียกร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549
- เป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ที่มีบทความลงตีพิมพ์ และเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอ
ศ(พิเศษ).ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
- นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
- อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2537 - 2538)
- อดีตอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และ 6 ตุลา 2519
ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ (สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
- นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
- นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
- อาจารย์ / คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- อดีตอาจารย์ สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ
รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- ความเชี่ยวชาญด้านทฤษฎีและปรัชญาการเมือง
- อาจารย์ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เป็นที่รู้จักในฐานะ " ผู้ฉีกบัตรเลือกตั้งต่อหน้าสื่อมวลชนในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2549 "
- ในการประท้วงขับไล่นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ท่านอยู่ในกลุ่มนักวิชาการกลุ่มแรก ๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหว ในการเลือกตั้งวันที่ 2 เม.ย. พ.ศ. 2549 ท่านได้ฉีกบัตรเลือกตั้งของตนทิ้งโดยเป็นการเคลื่อนไหวในแนวทางอารยะขัดขืน ให้เหตุผลว่าการยุบสภาและการเลือกตั้งในครั้งนั้นไม่มีความชอบธรรม
รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
- นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านแรงงาน
- อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มีบทบาทในด้านเอ็นจีโอและผู้ต่อสู้เพื่อคนยากไร้
ผศ.ดร.ณัฐพล ใจจริง
- นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์
- เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย
- อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- มีงานเขียนที่สำคัญ คือ " ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ : ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500 )" และ " นายใน " เป็นต้น
ผศ.ดุลยภาค ปรีชารัชช
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- อาจารย์ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
iรศ.ตระกูล มีชัย
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง
- อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2550
รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
- นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์
- อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- เป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิชาการกลุ่มที่เรียกชื่อกลุ่มว่า “ ทสยามประชาภิวัฒน์ ” ที่อยู่ตรงข้ามกับ " กลุ่มนิติราษฎร์ "
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
- นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประวัติศาสตร์ไทย ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา
- ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิทยาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคต้นสมัยใหม่และสมัยใหม่ (คริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้น 20)
- อดีตเป็นผู้นำนักศึกษาซึ่งถูกจับกุมในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
- ได้รับการเลือกตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานของสมาคมเอเชียศึกษา หรือ Association for Asian Studies (AAS)
ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย
- นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
- อาจารย์ และผู้อำนาวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- อาจารย์ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
- นักวิชาการประวัติศาสตร์ การเมือง
- อดีตอาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- อดีตรองเลขาธิการฝ่ายการเมือง ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
- นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ (ไทย)
- อาจารย์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- ผลงานวิทยานิพนธ์ด้านประวัติศาสตร์การเมืองที่สำคัญคือเรื่อง "รัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476" "1 ปีหลังการปฏิวัติ" อันสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการปฏิวัติ 2475 และการล้มลงของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทั้งยังเสนอให้เห็นถึงการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างระบอบเก่าและระบอบใหม่ในช่วง 1 ปีหลังการปฏิวัติที่ดำเนินไปอย่างซับซ้อน
ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
- อดีตอาจารย์และคณะบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานท์
- เป็น 1 ใน 23 บุคคลที่ร่วมกันจัดตั้งพรรคไทยรักไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2541 ก่อนที่จะแยกตัวออกมาเนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกันในเวลาต่อมา
- ในช่วงวิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2549 เป็นหนึ่งในบรรดานักวิชาการที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
- ภายหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายการเสริมสร้างสมานฉันท์และความเป็นธรรมในสังคมของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (คปค.)
ศ.ดร.ธีรยุทธ บุญมี
- นักวิชาการ นักวิจารณ์การเมือง
- อาจารย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อดีตเลขาธิการ ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.) ปี พ.ศ. 2515
- ผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลา
- ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ คืนจากรัฐบาลเผด็จการซึ่งนำโดยจอมพลถนอม กิตติขจร
- เป็นนักคิด นักเขียน ด้านวิชาการ ปาฐกถาวิจารณ์การเมืองจำนวนมาก โดยพยายามเขียนหนังสือ ตำรา และบทความทางวิชาการ พร้อมโจมตีการทำงานของรัฐบาลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลทักษิณ
- ในอดีตมีบทบาททางการเมืองในการรณรงค์เรียกร้องต่างๆ เช่นการรณรงค์ให้ชื้อสินค้าไทยและไม่ซื้อสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น เรื่องการล่าสัตว์ป่าของกลุ่มนายทหารและตำรวจในทุ่งใหญ่นเรศวร
ได้รับรางวัลศรีบูรพา ในปี พ.ศ. 2549
ศ.(พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
ดร.นันทนา นันทวโรภาส
- นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
- อาจารย์ / คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก
- อาจารย์พิเศษด้านสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ
ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
- นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชน
- อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
- นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์
- อดีตอาจารย์ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เป็นนักประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของไทย
- ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลฟูกูโอกะ และรางวัลศรีบูรพา
- ผู้ร่วมบุกเบิกและเป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
- เป็นนักคิด นักเขียน แสดงความคิดเห็นสู่สังคมผ่านรูปแบบบทความทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และบทความของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
- การลงประชามติรับร่างธรรมนูญปี 2550 เป็นผู้หนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
- นักวิชาการกฎหมายมหาชน
- อาจารย์ / คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- อดีตผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เป็นกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน คตส. ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ. 2549
- กรรมการปฏิรูปกฎหมาย (2554)
ศ.(กิตติคุณ) ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
- นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชน
- อดีตอาจารย์/คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539
- อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2546 - 2549)
- ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี 2558
- เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
- เป็นศาสตราภิชานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและอุปนายกราชบัณฑิตยสถานคนที่ 1
รศ.ปกรณ์ ปรียากร
- นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์
- อาจารย์ / คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550
รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร
- นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ด้านการเมืองเปรียบเทียบ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
- เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่รัฐบาลหลายสมัย ตั้งแต่สมัย รัฐบาลนายชวน หลีกภัย พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร และ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
- เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในการร่าง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- อาจารย์ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ประทุมพร วัชรเสถียร (พ.ศ. 2486 - 2553) อายุ 67 ปี
- นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและนโยบายต่างประเทศแถบยุโรป
- อาจารย์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เป็นนักเขียนเจ้าของนามปากกา“ดวงใจ”
- เป็น คอลัมนิสต์ พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ
- เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549
- ในเหตุการณ์ 14 ตุลา พ.ศ. 2516 เป็นหนึ่งใน 100 บุคคลที่ร่วมลงชื่อคัดค้านการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพลถนอม กิตติขจร
ศ.ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ
- นักวิชาการรัฐศาสตร์
- อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- แนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
- ผู้อ้างแผนฟินแลนด์ (ปฏิญญาฟินแลนด์)
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
- นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชน
- อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535
ศ.(พิเศษ).ดร. ปรีชา สุวรรณทัต
- นักวิชาการด้านกฎหมาย
- ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงินการคลัง
- อดีต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ ( 2535,2539)
ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
- เคยเป็นผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย(แบงค์ชาติ)
- สมาชิกขบวนการเสรีไทย
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ได้รับ รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2508
รศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ 
- นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
- อาจารย์ / นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต
- อดีตอาจารย์ / นักวิชาการมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์(NUS)
- ผู้เริ่มที่ต้นตำรับฝ่ามืออากงที่ยืนชูฝ่ามือที่มีคำว่า "อากง" รูปนี้ คือจุดเริ่มต้นของโครงการ "ก้าวข้ามความกลัว : ปลดปล่อยอากง" ผู้ต้องโทษคดี ม.112
ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์
- นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล
- นักวิชาการ ด้านกฎหมายมหาชน
- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มคณะ " นิติราษฎร์ "
ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
- นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
- อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มีชื่อเสียงจากการเป็นผู้เขียนรายงานการวิจัยและหนังสือหลายฉบับเกี่ยวกับการทุจริตในไทย
- ได้รับตำแหน่งเป็นเมธีวิจัยอาวุโสประจำ สกว. ประจำปี พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2554
- ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราภิชาน แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.พนัส ทัศนียานนท์
- นักวิชาการด้านกฎหมาย
- อดีตอาจารย์/คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาชิกวุฒิสภา (สว.) เลือกตั้งปี 2540 จังหวัดตาก
- อดีต สสร.รัฐธรรมนูญ 2540
รศ.พรชัย เทพปัญญา
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปกร
ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- อาจารย์ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร. พวงทอง ภวัครพันธุ์
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- อาจารย์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นักวิชาการผู้มีบทบาทตีแผ่ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ในช่วงเกิดกรณีขัดแย้งเรื่องเขาพระวิหารระหว่างไทย-กัมพูชา
- เป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิชาการที่มีบทบาทในคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 (ครก.112)
ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเรื่องผังเมือง
- อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- นักวิชาการด้านบริหารจัดการ
- คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- เป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิชาการกลุ่ม “สยามประชาภิวัฒน์” ที่อยู่ตรงข้ามกับ "กลุ่มนิติราษฎร์"
- มีความเชี่ยวชาญ ด้าน องค์กร และการจัดการ ,การเมืองไทย การเลือกตั้ง และการเมืองท้องถิ่น,การพัฒนาสังคมและนโยบายสังคม ประเมินผลองค์การ โครงการนโยบาย
รศ.ดร.ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์
- นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
- อดีต อาจารย์ / คณบดีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
รศ.ดร.โภคิน พลกุล
- นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชน
- อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อดีตประธานรัฐสภา
- อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร (2548)
- อดีตรองนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร )
- อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง
- อดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด (2543 - 2545)
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
- ร่วมงานการเมืองกับพรรคความหวังใหม่ และพรรคไทยรักไทยตามลำดับ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
- นักวิชาการด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
- นักวิชาการประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
- อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
มีชัย ฤชุพันธุ์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
- อดีตรองนายกรัฐมนตรี
- ประธานวุฒิสภา และ ประธานรัฐสภา
- เป็นผู้ก่อตั้งสำนักงานกฎหมายมีชัย ฤชุพันธุ์ และตอบข้อสงสัยด้านกฎหมาย และการเมือง ทาง เว็บไซต์มีชัยไทยแลนด์
ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
- นักวิชาการด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา
- อาจารย์ ภาควิชา สังคมวิทยามานุษยาวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร
- นักวิชาการด้าน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ยุทธพร อิสรชัย
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- อาจารย์ / คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ผู้ให้ความเห็นทางการเมืองในสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต
ศ.ดร.ระพี สาคริก
- นักวิชาการด้านเกษตร
- ราษฎรอาวุโส น
- นักวิจัย นักวิชาการเกษตรผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ของประเทศไทยสู่สากล
- อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ( พ.ศ. 2484 - 2559 ) อายุ 75 ปี
- นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์
- อดีตอาจารย์และคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2547
- อดีต รมช. มหาดไทย ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
- เข้าร่วมงานกับพรรคความหวังใหม่ ซึ่งมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นหัวหน้าพรรค พ.ศ. 2545 พรรคความหวังใหม่ยุบรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย จึงได้ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรค
- อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 2 สมัย
- การเลือกตั้ง ปี 2544 ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคความหวังใหม่
- การเลือกตั้ง ปี 2548 ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย
ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
- นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน)
- อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาชิกคนสำคัญของกลุ่มคณะนิติราษฎร์ อันเป็นกลุ่มนักวิชาการที่รวมตัวกันเพื่อเสนอแนะการปรับปรุงสังคมในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการต่อต้านอุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตย
ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์
- นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง
- กรรมการ ที่ปรึกษา ด้านการเงิน การคลัง เศรษฐกิจ ในหน่วยงานที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ
- เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
- นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
- รมช. ศึกษาธิการ ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ปี พ.ศ. 2550
- เป็นคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาเศรษฐศาสตร์
- เป็นนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่วิพากษ์วิจารณ์และให้ความเห็นในประเด็นเศรษฐกิจที่กระทบต่อสังคมตามสื่อและโอกาสต่าง ๆ
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
- นักวิชาการด้านการศึกษา
- อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2549-2551)
- สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) (2538)
- ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2530-2537)
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (2544-2547)
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อธิการบดีคนแรก) (2538-2544)
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อธิการบดีคนแรก) (2521-2530)
ดร.วิโรจน์ อาลี
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- อาจารย์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ(กิตติคุณ) ดร.วิษณุ เครืองาม
- เป็นผู้มีผลงานทางกฎหมายจำนวนมาก ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติ
- อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร รับผิดชอบงานเกี่ยวกับกฎหมายของรัฐบาล
- อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2536 - 2545)
- สมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย ในระหว่างปี พ.ศ. 2535 - 2543
- เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549
- อดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศาสตราภิชานคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร (ดร.โกร่ง)
- อดีตอาจารย์ และ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
- อดีต รมว.การคลัง ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
- รมช.การคลัง ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน
- รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
- อดีตที่ปรึกษาของทีมเศรษฐกิจรัฐบาล พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
- ประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช
- อดีตประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยใน สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
- ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.)รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. 2554 โดยทำหน้าที่สร้างความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติกลับคืนมายังประเทศไทย และวางแผนการลงทุนระบบน้ำทั้งหมด
วีรพัฒน์ ปริยวงศ์
- นักกฎหมายอิสระ
- วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นร้อนๆ ในสังคม
- นักกฎหมายอิสระผ่านโลกออนไลน์
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
- นักวิชาดานเศรษฐศาสตร์
- ผู้อำนวยการของสถาบันสหสวรรษ
- อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2549-2551)
- มีบทบาทต่อสู้ทางการเมืองร่วมกับประชาชนคนไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อการคัดค้านและขัดขวางนโยบายที่เอาเปรียบประชาชนของรัฐบาลชุดต่างๆ
ผศ.ดร.เวียงรัฐ เนติโพธิ์
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
- นักวิชาการอิสระ ด้านรัฐศาสตร์
- อาจารย์พิเศษด้านทฤษฎีสังคมศาสตร์และสิทธิมนุษยชนศึกษาจากโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
- ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)
- เคยเป็นตำแหน่งรองประธาน ควบผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ ของ TDRI
- ผลงานที่สร้างชื่อได้แก่ผลงานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง เกี่ยวกับปัญหาการแปรสัญญาโทรคมนาคมในช่วงต้นปี พ.ศ. 2544 การตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) ด้วยวิธีทางเศรษฐมิติ (Econometrics) กรณีปัญหาเทคนิคและกฎหมายขององค์กรอิสระสององค์กรคือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) และ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
- นักวิชาการที่สนใจศึกษาในประเด็นในด้านการปฏิรูประบบโทรคมนาคม การตรวจสอบและควบคุมสื่อ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
- นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชน
- อาจารย์ / คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนที่ 16
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
- ได้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญปี 50 ในการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549
รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต) ในยุคที่เกิดวิกฤตการเมืองปี 2557
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
- นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชน
- อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อธิการบดี/นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
- นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจโลกและ การบริหารเชิงกลยุทธ์
- อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ พัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาชิกวุฒิสภา (2537-2538)
- ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจและสังคมของ ESCAP,องค์การสหประชาชาติ
- ที่ปรึกษาขององค์กรภาครัฐ และเอกชน ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์
ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- อาจารย์ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์
- อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า : NIDA)
- อดีตเลขาธิการพรรคไท เมื่อปี พ.ศ. 2518
- เป็นเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2516
- เป็นประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งร่วมในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และขอให้รัฐบาลลาออก ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
ศ.สมพงษ์ จิตระดับ
- นักวิชาการด้านการศึกษา
- อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้รับผิดชอบกลุ่มการเรียนรู้สังคมและมนุษยศาสตร์
ศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
- นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
- อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
- นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์
- อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักวิชาการทางประวัติศาสตร์ และการเมืองร่วมสมัย ซึ่งให้ความสนใจกับประวัติศาสตร์ไทยยุคใกล้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเมืองไทย
- มีผลงานการศึกษาค้นคว้า และการตีความประวัติศาสตร์จำนวนมาก โดยเฉพาะการศึกษาบทบาทของสถาบันกษัตริย์ ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การสวรรคตของรัชกาลที่ 8, การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475, เหตุการณ์ 14 ตุลา, เหตุการณ์ 6 ตุลา และรัฐประหาร 19 กันยายน 2549
- โดยผลงานส่วนมาก นำออกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ในรูปของบทความ ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, ฟ้าเดียวกัน, หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท
ศ.ดร.สายชล สัตยานุรักษ์
- นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์
- อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.สาวตรี สุขศรี
- นักวิชาการ ด้านกฎหมายมหาชน
- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มคณะนิติราษฎร์
รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเปรียบเทียบและการเลือกตั้ง
- อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
- นักวิชาการด้สนสื่อสารมวลชน
- ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ประธานดำเนินงาน " สวนดุสิตโพล "
รศ.สุขุม นวลสกุล
- นักวิชาการทางรัฐศาสตร์
- อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พิธีกร นักพูด อภิปรายปราศรัย โต้วาที ทอล์คโชว์ต่าง ๆ
- ที่ปรึกษาทางการมืองให้แก่นายกรัฐมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524-พ.ศ. 2531
ดร.สุดา รังกุพันธ์ (อาจารย์หวาน)
- นักวิชาการด้านภาษาศาสตร์
- อดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ( พ.ศ. 2499 - 2560 ) อายุ 61 ปี
- นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์
- อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เป็นหนึ่งคนเดือนตุลา และเข้าร่วมเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 เมื่อสมัยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ในนามว่า "สหายสมพร" หรือ "ยิ้ม" หรือ "เจตน์" ก่อนจะหลบหนีเข้าป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (ผกค.) ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ในช่วงเหตุการณ์วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2554 ผศ.ดร.สุธาชัย เป็นหนึ่งในนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และมีความเห็นตรงกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
- เป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนการล้มล้างผลพวงรัฐประหารตามข้อเสนอของกลุ่มนิติราษฎร์
- เข้าร่วมในคณะ ครก.112 เพื่อรณรงค์ปฏิรูปมาตรา 112 ตามข้อเสนอของกลุ่มนิติราษฎร์และร่วมรณรงค์ให้ปล่อยนักโทษการเมือง
รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ (อาจารย์แม่)
- นักวิชาการด้านการศึกษา
- อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- อดีตอาจารย์คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ที่รู้จักกันทั่วไปว่า " อาจารย์แม่ "
- อดีตรองหัวหน้าพรรคถิ่นไทย (เคยร่วมงานการเมืองกับ ดร.พิจิตต รัตตกุล ในปี พ.ศ. 2543 ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ลาออกจากพรรคถิ่นไทย )
รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
- นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์
- อาจารย์ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สุรชาติ บํารุงสุข
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- อาจารย์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 
- นักวิชาการด้านกฎหมาย
- อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการสามัญองค์กรอิสระ
- อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูปการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล
- นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- อาจารย์ภาควิชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว
- นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญประเด็นด้าน การพัฒนา คนชายขอบ และ โลกาภิวัตน์ และการมีส่วนร่วม
- อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหมาวิทยาลัย
- อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2550
รศ.ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 
- อาจารย์ / คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เป็นอดีตผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลา พ.ศ. 2516
- เคยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หลังเหตุการณ์ 14 ตุลา โดยมีชื่อจัดตั้งว่า "สหายไท" ในช่วง พ.ศ. 2518 - 2523
- นักเขียนรางวัลศรีบูรพา (พ.ศ. 2546)
- ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2552
ศ.เสน่ห์ จามริก
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ราษฎรอาวุโส
- นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน
- อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
- นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด
- เป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิชาการที่ต่อต้าน พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และเข้าร่วมขับไล่ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
- ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์
- นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชน
- อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (2546)
- เป็นสตรีคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
- เป็นศาสตราจารย์หญิงทางกฎหมายคนแรกของประเทศไทย
- อดีตกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน คตส. ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ. 2549
- อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(2554)
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
- นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
- อาจารย์ / คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- ที่ปรึกษา กรรมการ คอลัมนิสต์ ด้านการเงินและธุรกิจ
- เคยทำกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม เป็นอดีตผู้นำนักศึกษา นายกสโมสรนิสิตจุฬาฯปี 31 และกรรมการ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย และผู้ประสานงานสหพันธ์นักศึกษาไทยในสหรัฐฯ ปี 34-36 มีบทบาทในการผลักดันให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง การถ่ายทอดการประชุมรัฐสภาฯ การเปิดเผยทรัพย์สินของนักการเมือง กฎหมายประกันสังคม และการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนผู้ด้อยโอกาส และร่วมพลักดัน รัฐธรรมนูญปี 40 (ฉบับประชาชน)
- ช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจปี 2540 ร่วมกับนักวิชาการด้านแรงงานท่านอื่นๆ และผู้นำแรงงาน ผลักดันให้มีการใช้ระบบประกันการว่างงานให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2547
ศ.ดร. อมร จันทรสมบูรณ์
- นักวิชาการด้านกฎหมาย (ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน)
- อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
- อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
- ศาสตราจารย์ภิชาน คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
- กรรมการ ในหน่วยงานที่สำคัญในภาครัฐและเอกชน เช่น
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ
- กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย ก.พ.
ผศ ดร.อรทัย ก๊กผล
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
- อาจารย์ ภาควิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
- นักวิชาการทางประวัติศาสตร์
- เป็นนักวิชาการทางประวัติศาสตร์คนสำคัญของประเทศไทย
- อาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.(พิเศษ) ดร.อัมมาร สยามวาลา
- นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
- อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
- อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าว เศรษฐศาสตร์การเกษตรกรรม และการพัฒนา
- อดีตอาจารย์เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเยล(สหรัฐอเมริกา)
รศ. อัษฎางค์ ปาณิกบุตร
- นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
- นักวิชารการอิสระด้านรัฐศาสตร์
- อดีตอาจารย์และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
- นักวิชาการด้านมานุษยวิทยา
- อาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อานันท์ ปัญญารชุน
- อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 18 ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 2 สมัย หลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534 และ พฤษภาทมิฬ
- เอกอัครราชทูตไทยประจำ สหประชาชาติ แคนาดา สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และเป็นผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ
- อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ช่วงหลังหันมาทำงานด้านธุรกิจ ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน
- เคยได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการรัฐกิจ ในปี 2540
- เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เดินทางไปเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี พ.ศ. 2518 ก่อนที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช จะเดินทางไปสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในเวลาต่อมา
ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
- นักวิชาการด้านกฎหมาย
- อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อดีตประธานรัฐสภา
- อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- อดีตประธานวุฒิสภา (4 สมัย : 2527, 2528, 2530, 2535) )
- ผู้ก่อตั้งสำนักงานทนายความอุกฤษ มงคลนาวิน
- ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความยุติธรรม และเสริมสร้างสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.ยส.จชต.)
เอกชัย ไชยนุวัติ
- นักวิชากการด้านนิติศาสตร์
- อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ศ(พิเศษ).ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
- นักวิชาการและนักการเมือง นักวิชาการอิสระ ด้านรัฐศาสตร์
- อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อดีตหัวหน้าพรรคมหาชน
- เจ้าของทฤษฎี "สองนคราประชาธิปไตย" ที่ว่า "คนต่างจังหวัดตั้งรัฐบาล คนกรุงเทพฯล้มรัฐบาล"
- ช่วงหลังจากนั้นจึงได้มีบทบาทในพรรคประชาธิปัตย์ และต่อมาติดตาม พลตรีสนั่น มาตั้งพรรคมหาชน และลาออกจากหัวหน้าพรรคหลังจากแพ้การเลือกตั้ง ปี 2548
- ในกลางปี พ.ศ. 2550 ศ.ดร.เอนกได้ร่วมกับนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ คือ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา แต่ไม่นานก็ได้ลาออกจากพรรค
ดร.โอฬาร ไชยประวัติ
- อดีตทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในฝ่ายวิชาการ
- อดีตผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
- อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์
- อดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (สังกัดพรรคเพื่อไทย)
- อดีตคณะทำงานด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย
- อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
- อดีตประธานผู้แทนการค้าไทย
 
ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดพล เทพสิทธา
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
ศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
ดร. ลลิตา หาญวงษ์
สมเกียรติ ตั้งนโม
ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
มารค ตามไท
ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง


BBC 07 : TAWEESAK GUNYOCHAI