LOADING...

ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

- ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

- ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

- ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับสมัครประถมศึกษา

สมัครทางไปรษณีย์

สมัครด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ทดสอบเพื่อคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

1 ต.ค. - 20 พ.ย. 2563

21 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2563

21 ธ.ค. 2563

17 ม.ค. 2564

8 ก.พ. 2564

ปฏิทินการรับสมัครมัธยมศึกษา

สมัครทางไปรษณีย์

สมัครด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

1 ต.ค. - 20 พ.ย. 2563

21 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2563

21 ธ.ค. 2563

10 ม.ค. 2564

8 ก.พ. 2564

14 ก.พ. 2564