กิจกรรม “ฮอมพญาพยาว : ยี่เป็งรำลึก”
22 รูปภาพ
ภาพงานสาธิตวิพิธทัศนา ครั้งที่ 4
32 รูปภาพ
ภาพกิจกรรมทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 7 ปี
20 รูปภาพ
ภาพกิจกรรมขันโตกสัมพันธ์สายรหัส ครั้งที่3
23 รูปภาพ
ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12สิงหา มหาราชินี ปี61
42 รูปภาพ
ภาพโรงเรียนสาธิตฯเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรน้องใหม่
14 รูปภาพ
ภาพกิจกรรมค่ายเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
24 รูปภาพ
ภาพพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่10
15 รูปภาพ
ภาพกิจกรรมแสดงดนตรี นักเรียนชั้นม.3
11 รูปภาพ
ภาพกิจกรรมธรรมยาตราถวายเทียนจำนำพรรษา
21 รูปภาพ
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
17 รูปภาพ
พิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 17 ก.ค. 61
23 รูปภาพ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 16 ก.ค. 61
26 รูปภาพ
พิธีประณตจิต ปูชิตคุณาจารย์ และประดับเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ปี2561
50 รูปภาพ
ภาพบรรยากาศงานทำบุญหอพัก และปฐมนิเทศนักเรียนหอพัก ปี2561
18 รูปภาพ
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพักนักเรียน 18 มิ.ย. 61
17 รูปภาพ
อบรมความเป็นครูกับการดูแลนักเรียน วันที่ 11-13 มิ.ย.61
17 รูปภาพ
กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 8
83 รูปภาพ
ภาพบรรยากาศสัมมนาวิชาการ วันที่ 10-12 พ.ค. 61
23 รูปภาพ
เปิดโลกกิจกรรม วันที่ 24 พ.ค. 61
21 รูปภาพ
โรงเรียนสาธิตฝึกอบรมบาสเกตบอล โดย JR NBA วันที่24 พ.ค.61
21 รูปภาพ
กิจกรรมสระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมือง วันที่ 17 พ.ค. 61
29 รูปภาพ
SciUS Forum ครั้งที่ 8 วันที่ 2 -5 พ.ค. 61
20 รูปภาพ
ต้อนรับคณะอนุกรรมการและผู้แทนจากกระทรวงวิทย์ฯ วันที่ 15 พ.ค. 61
49 รูปภาพ
ค่าย Happy Pre DeSUP ครั้งที่ 7 วันที่ 8-9 พ.ค.61
42 รูปภาพ
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 พ.ค. 61
18 รูปภาพ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 วันที่ 14 พ.ค. 61
16 รูปภาพ
19 มี.ค.61 งานเลี้ยงจบการศึกษา ม.6(วมว.) ปีการศึกษา2561
7 รูปภาพ
8 มี.ค.61 งานเลี้ยงจบการศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2560
15 รูปภาพ
19-23 มี.ค.61 กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการนักเรียนโครงการ วมว.
19 รูปภาพ
27-30 มี.ค.61โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.
12 รูปภาพ
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันมลพิษจากหมอกควันไฟป่า
14 รูปภาพ
16-18 มี.ค.61กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคลากรโรงเรียนสาธิต
19 รูปภาพ
วันที่15-18 มี.ค.61กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
33 รูปภาพ
15 มี.ค.61โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานีเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตฯ
27 รูปภาพ
25ก.พ.61รายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
28 รูปภาพ
23 ก.พ. 61ร่วมประเพณีไหว้สาบูชาพ่อขุนงำเมือง
38 รูปภาพ
21 ก.พ. 61 งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน
60 รูปภาพ
17-18 ก.พ.61 ค่ายลูกเสือ
89 รูปภาพ
30 ม.ค.61 ปฏิบัติการ เรื่อง "การชั่งและการตวง
18 รูปภาพ
27-28 ม.ค. โครงการ "ผู้พิทักษ์สายน้ำ
19 รูปภาพ
10 ก.พ. 61 กิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
15 รูปภาพ
26 ม.ค.61 การแข่งขันกีฬาภายในและ Sport Night
27 รูปภาพ
7 ก.พ. 61 ฟังบรรยายในหัวข้อ "การช่วยฟื้นคืนชีพ" พร้อมปฏิบัติ
13 รูปภาพ
3-4 ก.พ. 61 ค่ายผู้นำ
23 รูปภาพ
1 ก.พ. 61 คณะนิติศาสตร์ มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต
18 รูปภาพ
31 ม.ค. 61 Open House
28 รูปภาพ
30 ม.ค.61 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)เยี่ยมชมโรงเรียน
24 รูปภาพ
29 ม.ค.61 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาเยี่ยมชมกลุ่มนักเรียนนาฏศิลป์ โรงเรียนสาธิต
12 รูปภาพ
28 ม.ค.61 สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนสาธิตฯ
18 รูปภาพ
26 ม.ค. 61 คณะกรรมการโครงการประเมินผลโครงการ วมว
66 รูปภาพ
22 ม.ค. 61 สัมมนาทางวิชาการโดย ร.ศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ
19 รูปภาพ
18 ม.ค. 61 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหอพัก
18 รูปภาพ
12 ม.ค.61 กิจกรรม Little Kids หรรษา
29 รูปภาพ
6-7ม.ค.60 สอบคัดเลือก รอบที่ 2 โครงการ วมว
21 รูปภาพ
กิจกรรม Christmas New จิ๋วแต่แจ๋ว วันที่ 28 ธ.ค. 60
45 รูปภาพ
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 61 วันที่ 28 ธ.ค. 60
13 รูปภาพ
ภาพรวมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 24 อินทนิลเกมส์
36 รูปภาพ
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
42 รูปภาพ
กิจกรรมยี่เป็งรำลึก วันที่ 2 พ.ย. 60
41 รูปภาพ
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปี60 วันที่ 23 ต.ค.60
44 รูปภาพ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากภายนอก วันที่ 16-21 ต.ค.60
45 รูปภาพ
นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26-31 ต.ค 60
66 รูปภาพ
กิจกรรมงานขันโตกสายรหัสสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ก.ย. 60
108 รูปภาพ
กิจกรรมค่ายบูรณาการเรียนรู้สิ่งแวด (บ้านดินคำปู้จู๊) วันที่ 20 ส.ค. 60
28 รูปภาพ
กิจกรรมเสิรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
44 รูปภาพ
The students in P.4 participated in a Sandwich – Making Workshop
35 รูปภาพ
วันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 ส.ค. 60
43 รูปภาพ
นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THEOBIO 2017 ครั้งที่ 8 วันที่26-30 มิ.ย 60
23 รูปภาพ
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. วันที่ 8-10 ก.ค 60
61 รูปภาพ
กิจกรรม ธรรมยาตรา ถวายเทียนจำนำพรรษา
20 รูปภาพ
ค่ายดุริยางค์
34 รูปภาพ
งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 2-4 มิ.ย 60
23 รูปภาพ
ค่าย Happy Pre DESUP ครั้งที่ 6 วันที่ 8-12 พ.ค 60
63 รูปภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รายงานตัวและวัดชุดนักเรียน วันที่19 มี.ค.60
26 รูปภาพ
เปิดโลกกิจกรรม วันที่ 10 ก.พ. 60
26 รูปภาพ
สอบสัมภาษณ์นักเรียนม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 ม.ค 60
36 รูปภาพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อาคารใหม่
32 รูปภาพ
กิจกรรมค่ายผู้นำ วันที่ 4-5 ก.พ 60
37 รูปภาพ
กิจกรรมกว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 3-4 ก.พ 60
8 รูปภาพ
กิจกรรมศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายกิจกรรมนักเรียน วันที่ 27-28 ม.ค 60
40 รูปภาพ
ถนนสายวัฒนธรรม กาดแลงวิถีล้านนา วันที่ 24 ม.ค 60
18 รูปภาพ
Library workshop ครั้งที่1 วันที่ 26 ม.ค. 60
20 รูปภาพ
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 วันที่6-12 ม.ค 60
35 รูปภาพ
กิจกรรม party night วันที่ 29 ธ.ค 59
43 รูปภาพ
การแข่งขันกีฬาภายใน DESUP SPORTS วันที่ 28-29 ธ.ค. 59
67 รูปภาพ
Tokai University Takanawadai Senior High School ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 25 ธ.ค.59
28 รูปภาพ
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ครั้งที่6/2559 วันที่ 18 ธ.ค.59
52 รูปภาพ
กิจกรรมครบรอบปัญญาสมวาร วันที่ 12 ธ.ค.59
31 รูปภาพ
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ธ.ค. 59
11 รูปภาพ
สอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกในโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 พ.ย. 59
19 รูปภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฮิโรนากะ โทมิตะ จากTokai University เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 23 พ.ย. 59
21 รูปภาพ
ป๋าเวณียี่เป็ง ประจำปี 2559 วันที่ 15 พ.ย. 59
51 รูปภาพ
การนำเสนอOralและPoster Presentation ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28-31 ต.ค.59
97 รูปภาพ
กิจกรรมขี่ม้า วันที่ 5 พ.ย. 59
61 รูปภาพ
โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ(ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์)
9 รูปภาพ
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปี59 วันที่ 24 ต.ค. 59
18 รูปภาพ
แสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต
20 รูปภาพ
ประเพณีเดินเข้า ม.พะเยา ประจำปี 2559 วันที่ 24 ก.ย. 59
50 รูปภาพ
กิจกรรมราตรีสาธิตวิพิธทัศนา ครั้งที่ ๒ วันที่ 7 ก.ย. 59
72 รูปภาพ
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ5ปีวันที่17ก.ย.59
26 รูปภาพ
กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี 2559
26 รูปภาพ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 17-19 ส.ค. 59
29 รูปภาพ
Special Lecture By Prof.Timothy E.O'Brien 8 August 2016
39 รูปภาพ
เข้าร่วมประกวดนาฎศิลป์ไทยระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 วันที่ 4 ส.ค. 59
12 รูปภาพ
พิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ6 ปี วันที่ 27 ก.ค.59
12 รูปภาพ
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
29 รูปภาพ
กิจกรรม"ปั้นเด็กดี สร้างเด็กเก่ง เรียนรู้ชุมชน" วันที่ 23-24 ก.ค. 59
76 รูปภาพ
คณบดีพบนักเรียน
38 รูปภาพ
กิจกรรมธรรมยาตราถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 12 ก.ค. 59
41 รูปภาพ
กิจกรรมประณตจิต ปูชิตคุณาจารย์ และประดับเข็ม วันที่30 ก.ค.59
79 รูปภาพ
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย 1 กรกฎาคม 2559
18 รูปภาพ
เปิดโลกกิจกรรม วันที่ 17 มิ.ย. 59
26 รูปภาพ
กิจกรรมอบรมอาหารปลอดภัย วันที่ 16 มิ.ย.59
25 รูปภาพ
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 16 มิ.ย. 59
17 รูปภาพ
ค่ายศิลปะและการงานอาชีพ วันที่ 2 กรกฎาคม 2559
44 รูปภาพ
กิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วันที่ 1 กรกฎาคม 59
13 รูปภาพ
โรงเรียนไตรคามราษฎร์คามบำรุง จังหวัดขอนแก่นเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 1 กรกฎาคม 59
13 รูปภาพ
กิจกรรมปฐมนิเทศและทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 มิ.ย. 59
27 รูปภาพ
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สาขากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 23 มิ.ย 59
10 รูปภาพ
เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา วันที่ 20 มิ.ย 59
12 รูปภาพ
กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) 16 มิ.ย 59
4 รูปภาพ
กิจกรรมเต้นแอร์โรบิคดานซ์ 13 มิ.ย. 59
32 รูปภาพ
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
65 รูปภาพ
งานครองราชย์ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9/6/59
40 รูปภาพ
กิจกรรม สัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. 1-3 มิ.ย. 59
60 รูปภาพ
กิจกรรมค่าย Happy Pre Desup ครั้งที่ 5 วันที่ 11-13 พ.ค 59
31 รูปภาพ
กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพักนักเรียน วันที่ 27 พ.ค.59
30 รูปภาพ
กิจกรรม Active Trainer วันที่ 13 พ.ค.59
30 รูปภาพ
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 พ.ค. 59
19 รูปภาพ
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่8-10 พ.ค.59
23 รูปภาพ
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3และ6 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 มี.ค.59
86 รูปภาพ
กองคลังสัญจรโรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 3 มี.ค. 59
16 รูปภาพ
คณะผู้บริหารพบบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 2 มี.ค.59
28 รูปภาพ
กิจกรรม เปิดโลกกิจกรรม วันที่ 26 ก.พ.59
25 รูปภาพ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรตอนเช้า วันที่ 23 ก.พ. 59
25 รูปภาพ
งานเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน รร.ดงเจน วันที่ 12 ก.พ. 59
29 รูปภาพ
รายงานตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 7 ก.พ.59
38 รูปภาพ
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 17 ก.พ. 59
56 รูปภาพ
Special Lecture by Prof.Dr.John Hearnshaw 4 February 2016
39 รูปภาพ
สอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 ม.ค 59
26 รูปภาพ
สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. รอบ2 วันที่ 16-17 ม.ค. 59
29 รูปภาพ
กิจกรรม16 มกราคม วันครู วันที่ 15 ม.ค. 59
22 รูปภาพ
กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 40 บาสเกตบอล
36 รูปภาพ
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 วอลเลย์
76 รูปภาพ
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 ฟุตบอลและฟุตซอล
27 รูปภาพ
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 ตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
43 รูปภาพ
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 การแข่งขันเปตองและหมากกระดาน
20 รูปภาพ
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 การแข่งขันกรีฑา
55 รูปภาพ
พิธีเปิด-ปิดกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 40 วันที่ 7-13 ม.ค 59
68 รูปภาพ
สอบข้อเขียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา วันที่ 20 ธ.ค. 58
19 รูปภาพ
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จากภายนอก วันที่ 25-31 ต.ค. 58
67 รูปภาพ
นักเรียนเข้าฟังบรรยายจาก Prof.Timethy E. O'Brien วันที่ 21 ธ.ค. 58
45 รูปภาพ
กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ วันที่ 18 ธ.ค. 58
46 รูปภาพ
การแข่งขันกีฬาภายใน DESUP SPORT วันที่ 14-18 ธ.ค. 58
73 รูปภาพ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ5ธันวามหาราชา ประจำปี 2558 วันที่ 4 ธ.ค.58
26 รูปภาพ
การแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล วันที่ 2 ธ.ค.58
24 รูปภาพ
กิจกรรมฮอมพญาพยาว:ยี่เป็งรำลึก ประจำปี 2558 วันที่ 24 พ.ย.58
23 รูปภาพ
กิจกรรมสัมมนาต้นกล้าผู้นำ วันที่ 28-29 พ.ย. 58
50 รูปภาพ
การแสดงพิธีรับตราสัญลักษณ์เป็นเจ้าภาพงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
27 รูปภาพ
แนะแนวนักเรียน รร.อนุบาลเชียงคำ วันที่ 11 พ.ย. 58
45 รูปภาพ
แนะแนวนักเรียน รร.ปาณัทคุณา วันที่ 11 พ.ย. 58
43 รูปภาพ
แนะแนวนักเรียน รร.อนุบาลพะเยา วันที่ 10 พ.ย.58
47 รูปภาพ
แนะแนวโรงเรียนปิยมิตรวิทยา
35 รูปภาพ
แนะแนวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
68 รูปภาพ
แนะแนวโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
40 รูปภาพ
แนะแนวสัญจรประถม
35 รูปภาพ
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึึกษา 2558
21 รูปภาพ
แนะแนวโรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา
35 รูปภาพ
กิจกรรม DESUP English Test
18 รูปภาพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
14 รูปภาพ
กิจกรรม STEM Compettition of DESUP
47 รูปภาพ
กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย วันที่ 24 ส.ค. 58
40 รูปภาพ
ค่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน 25-26 ก.ค 58
39 รูปภาพ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี วันที่ 11 ส.ค. 58
34 รูปภาพ
โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ วันที่ 28 ก.ค. 58
15 รูปภาพ
ถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 28 ก.ค. 58
67 รูปภาพ
คณบดีพบนักเรียนโรงเรียนสาธิต
40 รูปภาพ
กิจกรรมราตรีสาธิตวิพิธทัศนา วันที่ 17 ก.ค 58
35 รูปภาพ
สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 17 ก.ค 58
17 รูปภาพ
สถาปนาโรงเรียนสาธิตครบรอบ 4 ปี วันที่ 17 ก.ค 58
25 รูปภาพ
ประณตจิต ปูชิตคุณาจารย์และประดับเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ปี 2558 วันที่ 2 ก.ค 58
32 รูปภาพ
ค่าย Happy Pre DESUP#4 วันที่ 25-27 พ.ค 58
56 รูปภาพ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 58 วันที่ 1 มิ.ย 58
39 รูปภาพ
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันที่ 24 พ.ค.58
31 รูปภาพ
ประชุมชมรมผู้ปกครอง วันที่ 29 เม.ย. 58
17 รูปภาพ
สระเกล้าดำหัวปีใหม่เมือง วันที่ 9 เม.ย 58
39 รูปภาพ
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557_1 วันที่ 17 มี.ค. 58
96 รูปภาพ
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 มี.ค. 58
81 รูปภาพ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12 มี.ค. 58
67 รูปภาพ
ค่ายสัมมนาต้นกล้าผู้นำ วันที่ 7-8 มี.ค. 58
69 รูปภาพ
รายงานตัวนักเรียนโครงการ วมว. วันที่ 1 มี.ค 58
15 รูปภาพ
เปิดโลกกิจกรรม วันที่ 27 ก.พ. 58
25 รูปภาพ
งานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ปี2558 วันที่ 12 ก.พ. 58
34 รูปภาพ
เข้าฟังบรรยายในรายวิชาฟิสิกส์ วันที่ 12 ก.พ. 58
13 รูปภาพ
รายงานตัวนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 8 ก.พ. 58
21 รูปภาพ
สาธิตวิชาการ workshopและoral Presentation วันที่ 5-6 ก.พ. 58
96 รูปภาพ
สาธิตวิชาการ การแสดงและนิทรรศการ วันที่ 5-6 ก.พ. 58
57 รูปภาพ
โครงการTARO To School 2014 เปิดอาเซียน เปลี่ยนอนาคต วันที่ 19 ม.ค.58
13 รูปภาพ
สอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิต วันที่ 18 ม.ค. 58
29 รูปภาพ
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้