สัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว.

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม สัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อมิติใหม่ของการบริหารสถานศึกษา สู่การเป็นสถานศึกษาคุณภาพ จากนั้นได้มีการบรรยายพิเศษจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  พร้อมเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์กิติมา  ศศะนาวิน ที่ปรึกษาอธิการบดี และอาจารย์ถิรายุส์  บำบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณะรัฐศาสตร์และสัมคมศาสตร์ ในครั้งนี้ด้วย

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 13 ก.ค. 2560 14:07
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้