กิจกรรมเสิรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

        งานส่งเสริมคุณะรรมจริยธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสิรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “ปลูกธรรมะในใจนักเรียน” โดยจัดกิจกรรมอบรมธรรมะและฝึกการเจริญสติ นั่งสมาธิเดินจงกลมให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา โดยมีท่านพระครูชินวร เจ้าอาวาส วัดบ้านโซ้ให้การอบรมและฝึกปฏิบัติแก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิต ฯ

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 1 ก.ย. 2560 15:11
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้