การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์ตระกูลพันธ์ ยุชมภูและอาจารย์ณัฐวุฒิ  พลอาสา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลดังนี้

รับรางวัลเหรียญทอง ในประเภทการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

นางสาวณิชารีย์  สุริยะไชย

นางสาวจีราวรรณ  หว่อง

นางสาวสุวภัทร  สมควร

รางวัลเหรียญทองแดง ในประเภทการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์

นางสาวกันต์ชลิดา  จันธิมา

นางสาวชมภูพัชน์  อุชุโกศลการ

นางสาวญาณาธิป  หมื่นแก้ว

โดยมี นายณัฐวุฒิ  พลอาสา  เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 12 ก.ย. 2560 17:25
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้