นำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธรัฐเยอรมันนี

        รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์และคณะ ได้เดินทางเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธรัฐเยอรมันนี ระหว่างวันที 11-23 กันยายน 2560

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 12 ก.ย. 2560 17:29
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้