กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

    เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครองและการบริการสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาประจำชั้น และผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 10 พ.ย. 2560 13:48
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้