นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The first Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference, MRS-Thailand 2017)" ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา มีเหลือ เป็นที่ปรึกษางานวิจัยและเป็นผู้ควบคุมนักเรียน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวเนตรชนก ถิ่นคำรพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 (โครงการ วมว.)
2. นางสาวพลอยวรินทร์ เวียงแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 (โครงการ วมว.)
3. นางสาวชุติกาญจน์ พยมโพธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 (โครงการ วมว.)
4. นางสาวศิวิมล วงศ์แสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 (โครงการ วมว.)

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 13 พ.ย. 2560 16:14
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้