ฟังบรรยายในหัวข้อ "การช่วยฟื้นคืนชีพ" พร้อมปฏิบัติ

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นผู้ร่วมสอน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ใน หัวข้อ "การช่วยฟื้นคืนชีพ" ที่อยู่ในเนื้อหารายวิชา พ 23102 (สุขศึกษา 6) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ตรงกับเนื้อหาในรายวิชาโดยมีอาจารย์ปรางค์ทิพย์ คันทะมาลา เป็นผู้ควบคุมดูแล ณ ใต้ถุนอาคาร SA โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 8 ก.พ. 2561 14:57
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้