โครงการ "ผู้พิทักษ์สายน้ำ

              วันที่ 27 – 28 มกราคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการบูรณาการด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการ "ผู้พิทักษ์สายน้ำ : การบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแม่น้ำอิงเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน" เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรในแหล่งน้ำผ่านกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัย โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4- .5 จำนวน 80 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าทำปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ DNA และ ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางน้ำและ ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ "ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร" ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 13 ก.พ. 2561 09:38
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้