เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        วันที่ 9 มีนาคม 2561 นางสาวญาตาวี พรหมมิ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5.3 เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลืิอกให้เป็นนักเรียนทุนโครงการจัดส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ประจำปี 2561 ณ สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยมีอาจารย์พชรธัช ไชยมงคล เป็นผู้ควบคุมดูแล

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 22 มี.ค. 2561 09:29
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้