กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคลากร

          วันที่ 16-18 มีนาคม 2561 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสริมสร้างสุขภาพกายและจิต มีความมั่นคงด้านภาวะทางอารมณ์ สามารถทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ณ วัดร่องคือ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 23 มี.ค. 2561 11:15
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้