กิจกรรมรณรงค์ป้องกันมลพิษจากหมอกควันไฟป่า

           เนื่องในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2561นี้ จังหวัดพะเยาเกิดปัญหามลพิษจากควันไฟ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันมลพิษจากหมอกควันไฟป่า โดยให้ความรู้เรื่องหมอกควัน สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการแก้ไขปัญหา วิธีดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น โดยมีอาจารย์ปรางค์ทิพย์ คันทะมาลา เป็นผู้ให้ความรู้ ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ใต้ถุนอาคาร SB โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 4 เม.ย. 2561 10:16
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้