โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.

               เมื่อวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีนโยบายให้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ขึ้นทุกปี โดยศูนย์ วมว. ทั้ง 18 ศูนย์ จะเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ในครั้งนี้เป็นการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 10 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้การดำเนินงานหลักของคณะวิทยาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 25 เม.ย. 2561 09:39
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้