ค่าย Happy Pre DeSUP ครั้งที่ 7

              วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะการคิดและความเป็นผู้นำกิจกรรมค่าย Happy Pre DeSUP ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนใหม่ ด้านการเรียนรู้การเป็นผู้นำ การวางแผนทำงานร่วมกัน การอยู่ร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มนักเรียนในองค์กร ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนใหม่มีความรักและความผูกพันกับโรงเรียน โดยได้กำหนดการดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 25 พ.ค. 2561 17:22
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้