สัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว.

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. โดยรับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี  กล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ สู่การเป็นสถานศึกษาคุณภาพ และรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ เป็นโรงเรียนต้นแบบในเขตภาคเหนือ  ได้รับฟังบรรยายพิเศษจากทางคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ในวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2561 ณ สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 31 พ.ค. 2561 10:23
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้