นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

             อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 7th International conference in Vietnam on the Development of Biomedical Engineering” ในเรื่อง A Computational Study on the Reactivity of Cationic Copolymerization of MeOX and PhOX by a Metallocene/Borate Catalyst และเรื่องMechanism of Cationic Polymerization of 2-Oxazoline by a Zirconocene/Borate Catalyst: A Computational Study จัดโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการจำลองขั้นสูงของประเทศเยอรมัน ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศ ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561 รายชื่ออาจารย์และนักเรียนที่ได้เข้านำเสนอผลงานดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา มีเหลือ  ตำแหน่ง อาจารย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม และ นักเรียนระดับชั้น ม.6.3 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. จำนวน 4 คน นางสาวชุติกาญจน์ พยมโพธิ์ นางสาวศิวิมล วงศ์แสง นางสาวเนตรชนก ถิ่นคำรพ  นางสาวพลอยวรินทร์ เวียงแก้ว ซึ่งจากการนำเสนอผลงานวิจัยโดยรูปแบบโปสเตอร์ นักเรียนได้รับการทุนสนับสนุนค่าที่พักจำนวน 3 คืน จากศูนย์วิจัย Julich-keylab ประเทศเยอรมนี 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 3 ก.ค. 2561 15:43
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้