ราตรีสาธิตวิพิธทัศนา ครั้งที่ 4

วันที่ 16 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมงานแสดงประจำปี สาธิตวิพิธทัศนา ครั้งที่ 4 “งามสยามรัตนโกสินทร์” เนื่องในอากาสโรงเรียนสาธิตฯ ครบรอบ 7 ปี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการ บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โดยมีการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ห้องประชุมคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 17 ก.ย. 2561 16:07
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้