กิจกรรมการแข่งขัน spelling bee สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ 2561 หมวดภาษาต่างประเทศได้กิจกรรมการแข่งขัน spelling bee สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษขึ้น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งการแข่งขันเป็น2 ระดับคือระดับชั้นมัธยมต้น ม.1-ม.3และระดับชั้นมัธยมปลาย ม.4-ม.6 การแข่งขันในครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 51 คน แบ่งเป็นระดับมัธยมต้นจำนวน 25 คน และ ระดับมัธยมปลายจำนวน 26 คน

ผลการแข่งขันและรายนามของนักเรียนทั้ง2ระดับ ที่ได้รับรางวัล ในครั้งนี้มีรายนามดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  1. เด็กหญิงนดา  ชุมนุมพร้อม                 ม.3.2             ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  2. เด็กชาย ภูริวัฒน์  แก้วกระโทก             ม3.2              ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  3. เด็กชาย ภูมิพัฒน์  เกียรติกาญจน์กุล      ม3.2              ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  1. นางสาว เจณิสตา  จีระกาศ                ม.5.4             ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  2. นาวสาว ณัฐมน  ใจคำ                      ม5.1              ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  3.  นายนนทวัชร  เอี่ยมนิรันดร์                 ม5.4              ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 19 ก.ย. 2561 14:44
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้