ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก สุขพันธ์ ม.6.3

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก  สุขพันธ์ นักเรียนชั้น ม.6.3 โครงการ วมว. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2018 Science and Technology Exchange” ระหว่างวันที่ 11-18 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของญี่ปุ่นและจากประเทศที่เข้าร่วมโครงการจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในมิติต่างๆ

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 9 พ.ย. 2561 14:54
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้