บรรยายพิเศษ Professor Timothy E.O’Brien

       วันที่ 7 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ Professor Timothy E.O’Brien มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Learning How Vavvines Work Using Engaged Learning” ให้แก่อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่ออาจารย์และนักเรียน จะได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและการวิจัย และเพื่อส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการและงานวิจัยในโรงเรียนสาธิตฯ โดยการบรรยายได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา

แก้ไขล่าสุดโดย: wilaiwan.so วันที่: 8 ม.ค. 2562 15:13
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้