โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4

          28 มี.ค. - 5 พ.ค. 60  เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                                          (สามารถสมัครได้ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา)

          24 เม.ย. - 12 พ.ค. 60 ชำระเงินค่าอาหาร  (ดาว์นโหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย - 12 พ.ค 60)  

          14 พ.ค. 60 เวลา 08.30 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 และ ป.4  ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

          15 พ.ค. 60 เปิดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสาธิตฯ แห่งใหม่

   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

           24 เม.ย. - 12 พ.ค. 60   ชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก (ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. - 12 พ.ค. 60) 

           14 พ.ค. 60   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 - 6   พร้อมรายงานตัวเข้าหอพัก

           15 พ.ค. 60   เปิดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสาธิตฯ แห่งใหม่

   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560

นักเรียนในโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

           20 - 24 มี.ค. 60   เข้าค่ายปรับพื้นฐาน วมว.

           7 พ.ค. 60   รายงานตัวเข้าหอพักและปฐมนิเทศ

                     เอกสารที่ต้องนำมารับเงินค่าชุดนักเรียน

                          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน       1   ฉบับ

                          2. ใบเสร็จรับเงินค่าชุดนักเรียน

               หมายเหตุ : จะดำเนินการจ่ายเงินให้นักเรียน ในวันเปิดภาคเรียน  ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 60 เป็นต้นไป

           8 - 10 พ.ค. 60   ค่าย Pre - DESUP

           14 พ.ค. 60   เข้าหอพัก

           15 พ.ค. 60   เปิดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสาธิตฯ แห่งใหม่

   

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้