แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ประกาศราคากลาง 

  บันทึกต่อท้ายสัญญา 

  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง 

  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง(ปี) 


รายการ วันที่
 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21 พ.ย. 60
 ประกาศราคากลาง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพิมพ์งาน/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เดือน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 29 ก.ย. 60
 ประกาศราคากลาง ค่าถ่ายเอกสารพิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปกเย็บเล่ม เดือน ต.ค. 60 - ก.ย. 61 29 ก.ย. 60
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา 298,900 24 ก.ค. 60
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา 200,000 24 ก.ค. 60
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา 267,500 3 ก.ค. 60
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา 301,000 3 ก.ค. 60
 ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างทำสมุดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 21 มิ.ย. 60
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์(ดนตรีสากล) 13 ก.ค. 60
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร 13 ก.ค. 60
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28 มิ.ย. 60
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฤศิลป์ (ดนตรีไทย) จำนวน 3 ชุด 9 มิ.ย. 60
 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ สำหรับนักเรียน รร.สาธิตฯ 21 มิ.ย. 60
 ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560 8 พ.ค. 60

 

 

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้