"การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบ หรือ การประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงไร" (Murgatroyd,Stephen and Morgan,Colin  1994 : 45)        

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาจะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยพะเยาและตามเกณฑ์ระดับพื้นฐาน

 

ดาวน์โหลดข้อมูล

1. เกณฑ์การประกันคุณภาพ สมศ.ภายใน

2. เกณฑ์การประกันคุณภาพ สมศ.ภายนอก รอบสาม

3. หลักฐานประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.

4. คู่มือการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

 

ดาวน์โหลดข้อมูลโรงเรียนสาธิต

1. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิต

2. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิต สมศ.ภายนอกระดับพื้นฐาน รอบสาม

3. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ.

  

ดาวน์โหลดข้อมูลการบริหารความเสี่ยงโรงเรียนสาธิต

1. คู่มือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยพะเยา

2. แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร

3. แบบฟอร์มการเสนอความเสี่ยงระดับงาน (SUP.RM 1 & SUP.RM 2)

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้