แบบฟอร์มการออกกำลังกาย ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

     1. แบบบันทึกกิจกรรมทางกาย      download.

 

 

แบบฟอร์มการทำ Poster โครงงานวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสาตร์ โครงการ วมว.

     1. ตัวอย่างแบบฟอร์มการทำ Poster โครงงานวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.

     2. Abstract template

     3. Proceedings Manuscript template

 


 ตัวอย่าง เอกสารรูปเล่มโครงงาน

        1. ปกโครงงาน     download

        2. กิตติกรรมประกาศ     download

        3. บทคัดย่อ     download

        4. สารบัญ     download

        5. เนื้อหา     download

        6. ภาคผนวก     download

        7. เอกสารอ้างอิง    download

 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน/ผู้ปกครอง

        1. แบบฟอร์ม คำร้องขอหลักฐานการศึกษา(ภาษาไทย)  AC_S_01 download      

        2. แบบฟอร์ม คำร้องขอหลักฐานการศึกษา(ภาษาอังกฤษ) AC_S_02 download     

        3. แบบฟอร์ม คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน AC_S_03     download

        4. แบบฟอร์ม คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน  AC_S_04     download

        5. แบบฟอร์ม คำร้องขอมีสิทธิ์สอบ   AC_S_05     download

        6. แบบฟอร์ม คำร้องขอสอบนอกตาราง  AC_S_06     download

        7. แบบฟอร์ม คำร้องขอสำเร็จการศึกษา  AC_S_07     download

        8. แบบฟอร์ม คำร้องขอลาออกจากโรงเรียน  AC_S_08     download

        9. แบบฟอร์ม คำร้องขอลาพักการศึกษา   AC_S_09     download

        10. แบบฟอร์ม คำร้องขอกลับเข้ารับศึกษา  AC_S_10     download

        11. แบบฟอร์ม คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน  AC_S_11     download

        12. แบบฟอร์ม ใบลา (ลากิจ/ลาป่วย)   AC_S_12     download

        13. แบบฟอร์ม แบบคำร้องขอแก้ไขระดับผลการเรียน 0/ร/มส   AC_S_13     download

        14. แบบฟอร์ม แบบบันทึกขออนุญาติออกนอกบริเวณโรงเรียน   AC_S_14     download

        15. แบบฟอร์ม หนังสือตักเตือน  AC_S_15      ติดต่อที่ อาจารย์ดรุณี  อภัยกาวี 

        16. แบบฟอร์ม คำร้องขอแจ้งย้ายสถานศึกษา AC_S_16     download

        17. แบบฟอร์ม แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน  AC_S_17            

        18. แบบฟอร์ม แบบบันทึกยึดอุปกรณ์นักเรียน  AC_S_18              

        19. แบบฟอร์ม แบบบันทึกข้อมูลการทุจริตในการสอบ  AC_S_19   

        20. ใบสำคัญรับเงินค่าชุดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559       download

        21. ใบสำคัญรับเงินค่าชุดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559   download

 

แบบฟอร์มอื่น ๆ 

          1. แบบฟอร์ม ขออนุมัติลงข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์โรงเรียนสาธิต

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้