Link ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

 

 

Link เกียวข้องกับการเรียนการสอน

 

 

Link โรงเรียนสาธิตในเครือข่ายสาธิตสามัคคี

กลุ่มโรงเรียนสาธิต เป็นกลุ่มโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลทั่วประเทศไทย โดยในทุกปีการศึกษาจะมีการจัดกีฬาสานสัมพันธ์ขึ้น เรียกว่า "กีฬาสาธิตสามัคคี" โดยแรกเริ่มมาจากการแข่งขันว่ายน้ำแล้วเพิ่มกีฬาชนิดอื่น ๆ เข้ามาภายหลัง และจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพของกีฬาสาธิตสามัคคีทุกปี 

 

Link ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Link ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

Link ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Link ทางการศึกษาและงานวิจัย

 

Link อื่น ๆ 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้