วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีศักยภาพสูงในการจัดการเรียนการสอนในแนวทางศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts)

          2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

             3. เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านแก่เยาวชน โดยมีการบริหารจัดการที่อาศัยความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งทางด้าน การจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การฝึกงานและการฝึกสอนของนิสิตมหาวิทยาลัย พะเยา


พันธกิจ

          1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          2. จัดการศึกษาแก่เยาวชนให้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) และทักษะทางภาษาในระดับสากล ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาและการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

          3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยบูรณาการและการจัดการความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจน การส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

 

คติพจน์

              พุทธสุภาษิตความว่า

“สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ”

(สุด-สู-สัง-ละ-พะ-เต-ปัน-ยัง) 

หมายถึง ผู้ฟังซึ่งตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญา

 

 วันสถาปนาสถาบัน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2554

 

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้