องค์การนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

Student Union of Demonstration School, University of Phayao (SU-DESUP)

 

 

วัตถุประสงค์   องค์การนักเรียนจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ

          1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเอง เพื่อเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย

          2. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและด้านการปกครองของนักเรียน โดยนักเรียน เพื่อนักเรียน

          3. เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียนในการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

 

องค์ประกอบขององค์การนักเรียน

          1. นายกองค์การนักเรียน

          2. อุปนายกองค์การนักเรียน

          3. เลขานุการ

          4.  เหรัญญิก

          5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

          6. ฝ่ายวิชาการ

          7. ฝ่ายกิจกรรม

          8. ฝ่ายวินัยนักเรียน

          9. ผู้แทนนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้านักเรียนจากทุกห้องเรียน ห้องเรียนละ 1 คน

 

การบริหารงานองค์การนักเรียน การบริหารงานขององค์การนักเรียน ให้แบ่งความรับผิดชอบดังนี้

          1. การบริหารกิจกรรมนักเรียน การวางระเบียบหรือข้อบังคับ ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์การนักเรียน แต่ทั้งนี้ จะขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดของทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติอยู่ไม่ได้ และต้องรักษาไว้ซึ่งศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

          2. อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คำปรึกษาในการวางแผนหรือการเขียนโครงการและมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานขององค์การนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

          3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ให้องค์การนักเรียนเป็นผู้เสนอโครงการโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ

 

อำนาจหน้าที่ขององค์การนักเรียน 

          การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การนักเรียน  จะขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดของทางมหาวิทยาลัยที่โรงเรียนถือปฏิบัติอยู่มิได้  และต้องรักษาไว้ซึ่งศีลธรรม  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

          องค์การนักเรียน  ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(1)  จัดการประชุมองค์การนักเรียน

(2)  จัดทำโครงการกิจกรรมนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  เสนอต่อผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ

(3)  เป็นตัวแทนของนักเรียนในการกระทำใดๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

(4)  เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่นักเรียน  และดำเนินการเลือกตั้งองค์การนักเรียนในชุดต่อไป

(5)  เสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร

                        (6)  ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

 

คณะกรรมการองค์การนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2555

          1. นายเศรษฐโชค   แก้วสุริยะ ตำแหน่ง นายกองค์การนักเรียน
          2. นายภัทรพงศ์   อุทธโยธา ตำแหน่ง อุปนายกองค์การนักเรียน
          3. นายชาติเฉลิม   เทพา ตำแหน่ง เลขานุการ
          4. นางสาววริยา   ยังไว ตำแหน่ง เหรัญญิก
          5. นางสาวจิตปภัสสร   สุขยิ่ง ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
          6. นายฉัตรมงคล   สุริยะไชย ตำแหน่ง วิชาการ
          7. นายต่อพงษ์   คงอยู่ ตำแหน่ง กิจกรรมนักเรียน
          8. นางสาวเพชรรพี   รังษี ตำแหน่ง วินัยนักเรียน
          9. นายหัตถศิลป์   คำก่อแก้ว ตำแหน่ง กีฬาและนันทนาการ
         10. นางสาวจิรัชญา   วุฒิปรีชา ตำแหน่ง ศิลปวัฒนธรรม 
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้