โครงการ / กิจกรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2556

          ๐ โครงการเสริมสร้างศักยภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                   - กิจกรรม อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น                                            วันที่ดำเนินโครงการ  18  กรกฎาคม 2556           

          ๐ โครงการเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ด้านวิชาการ                         วันที่ดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2555 - สิงหาคม 2556        

          ๐ โครงการผลิตเอกสารทางการศึกษา                                                     วันที่ดำเนินโครงการ  กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2556

          ๐ โครงการสัปดาห์ห้องสมุด                                                                  วันที่ดำเนินโครงการ  กรกฎาคม 2556

          ๐ โครงการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและสื่อการศึกษา                                วันที่ดำเนินโครงการ  มิถุนายน - สิงหาคม 2556

          ๐ โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ

                   - สอบแข่งขัน อาเซียนเพชรยอดมงกุฎ                                           วันที่ดำเนินโครงการ 27-28 กรกฎาคม 2556

          ๐ โครงการภาษา วรรณคดี กวีไทย                                                         วันที่ดำเนินโครงการ 29 กรกฎาคม - สิงหาคม 2556

          ๐ โครงการสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติ                                                        วันที่ดำเนินโครงการ  กรกฎาคม 2556

          ๐ โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา                                                          วันที่ดำเนินโครงการ  มิถุนายน - สิงหาคม 2556

          ๐ โครงการปฎิบัติธรรมน้อมนำจิต                                                            วันที่ดำเนินโครงการ  กรกฎาคม-สิงหาคม 2556

          ๐ โครงการประเพณีเดินขึ้นมอพะเยา                                                       วันที่ดำเนินโครงการ 13 กรกฎาคม 2556

          ๐ โครงการดำรงพุทธศาสน์ ถวายเทียนจำนำพรรษษ                                   วันที่ดำเนินโครงการ 17 กรกฎาคม 2556

          ๐ โครงการวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา                             วันที่ดำเนินโครงการ 17 กรกฎาคม 2556

โครงการ / กิจกรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2556

          ๐ โครงการปฎิบัติธรรมน้อมนำจิต                                                             วันที่ดำเนินการ  กรกฎาคม - สิงหาคม 2556

          ๐ โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี                                              วันที่ดำเนินการ 12 สิงหาคม 2556

 

โครงการ / กิจกรรม ประจำเดือนกันยายน 2556

          ๐  โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ

                       - สอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ                                        วันที่ดำเนินการ 7-8 กันยายน 2556

โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินตลอดปีการศึกษา

          ๐ โครงการเสริมสร้างศักยภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                      - กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมชุมนุมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

          ๐ โครงการส่งเสริมสุขอนามัย นันทนาการและสุนทรียภาพผู้เรียน

                     - กิจกรรมรัก(ษ์)สุขภาพจิต สุขภาพกาย       

          ๐ โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารกลุ่มกิจการนักเรียน

                      - กิจกรรม พัฒนาระบบกิจกรรมนักเรียน        

          ๐ โครงการเสริมสร้างทักษะทางด้านดุริยางค์ไทยหลักเลิกเรียน 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้