พูดคุยจากผู้อำนวยการ

                  ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกท่าน   ผมในนามของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาขอต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านด้วยความยินดี        โรงเรียนสาธิตฯได้ถูกจัดตั้งตามดำริของท่านอธิการบดีและความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยพะเยา   โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา   มุ่งหวังให้นักเรียนมีความสามารถ  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ   รู้จักคิดวิเคราะห์   มีคุณธรรม  จริยธรรม สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพ  และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                  อาคารชั่วครางของโรงเรียนสาธิตฯ  ได้รับการปรับปรุงมาจากอาคาร 12 หลังของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้เป็นห้องเรียนปรับอากาศมีระบบเครื่องเสียง เครื่องฉายภาพเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เนต อย่างทันสมัย    ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ พร้อมทั้งกล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ และอุปกรณ์การทดลองต่างๆ  ห้องสมุดปรับอากาศที่กว้างขวางที่สามารถรับหนังสือได้เป็นจำนวนมาก  ห้องอาหารที่ถูกสุขอนามัย  อาคารกีฬาในร่มใช้สำหรับการแข่งขันตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส  ส่วนกีฬากลางแจ้งมีสนามเปตองและสนามบาสเกตบอล   สำหรับสนามกีฬาที่อยู่ใกล้ UP DORM มีสนามฟุตบอล สนามเทนนิส และสระว่ายน้ำซึ่งนักเรียนสามารถไปใช้บริการได้ตลอดเวลา
                 อาจารย์ของเรามีทั้งอาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้สอน   ในวิชาปฏิบัติการระดับสูงรวมทั้งการทำโครงงาน นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือและขอคำปรึกษาจากอาจารย์ของคณะในมหาวิทยาลัยได้  นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านโดยตรง
                 การเป็นนักเรียนประจำเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกการอยู่ร่วมกัน มีความสามัคคี มีความอดทน ตลอดจนมีการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมชมรมทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ฯลฯ ในตอนเย็นและในบางวันของวันหยุด 
               ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนสาธิตของเราจะมีการพัฒนาความสามารถของตนเองไปสู่ศักยภาพที่สูงสุดของแต่ละคน เป็นคนดีของพ่อแม่ ของสังคม สุขภาพแข็งแรง มีความก้าวหน้าในอนาคตประสบความ สำเร็จตามที่มุ่งหวังและเป็นประชาชนที่ดีมีประสิทธิภาพของประเทศต่อไป
 
 
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

    

                

 

 

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้