ท่านผู้ปกครอง นักเรียน มีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา

                   โปรดส่งข้อมูลสายตรงถึงผู้อำนวยการ  และ คณาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา

                   ที่ email: chayan.bo@up.ac.th     

                   Tel.   089-960-2740  

                   หรือ  054-466-666 ต่อ 3832-3834 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้