หน้าหลัก MIS ->   หน้าบุคลากร

รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

พันธิตรา

นางสาวพันธิตรา กมล

รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

  มนัส

ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี

รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

 พิศาล

อ.พิศาล เครือลิต

รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน

พิทยา 

นายพิทยา ดวงตาดำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 ตระกูลพันธ์ 

นายตระกูลพันธ์ ยุชมพู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ธันยาภรณ์

นางสาวธันยาภรณ์ บุญโพธิ์แก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ทวีศักดิ์

นายทวีศักดิ์ กันโยไช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 ณัฐภูมิ

นายณัฐภูมิ จันทราช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละ

 อธิพงศ์

นายอธิพงศ์ สัทธรรมนุวงศ์

หน้าหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 พรประภา

นางพรประภา แสนหลวง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทศโนโลยี

  มนัส

ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี

รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้