DESUP

 

     :Vidio Oral Presentation งานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2019 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมหรรษาเจบีหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

     :Power Point Power Point : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12

     :Power Point การซ้อมก่อนการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชน ครั้งที่ 6

     :Power Point แนะนำ โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

     :PDF แนะนำ โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

       ( 15 สิงหาคม 2561)

      VTR: แนะนำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 (v.English)

      

      :Video กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์

      

   

  : วีดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

      

   

 : ประมวลภาพค่าย Pre DESUP

      

   

 : วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา

      

       : Video clip การพูดภาษาอังกฤษ 

       

               

       : Video clip การทดลองทางวิทยาศาสตร์

       : Scientific experiment by Student  ปีการศึกษา 2555   

       : Scientific experiment by Student  ปีการศึกษา 2556   

       : Scientific experiment by Student  ปีการศึกษา 2557   

       : Scientific experiment by Student  ปีการศึกษา 2558   

       : Scientific experiment by Student  ปีการศึกษา 2559   

               

       : Video clip English Variety Show

              :  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 ปีการศึกษา 2558   

              :  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 ปีการศึกษา 2558   

              :  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2558   

              :  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.2 ปีการศึกษา 2558   

 

 

       : Video clip Product Advertisement

              :  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ปีการศึกษา 2559   

              :  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2 ปีการศึกษา 2559   

           

 

       : Video clip English Cooking Show

              :  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2559   

              :  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.2 ปีการศึกษา 2559   

           

 

      :Active learning วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

       ( 31 มกราคม 2561)

 

 

 

 

 

 

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้