คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
   
  รศ.ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์
อธิการบดี
ประธาน
 
 
     
ผศ.ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
กรรมการ
นายวุฒิชัย  ไชยรินคำ 
รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
กรรมการ
 ผศ.ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
 
    
 ผศ.ดร.จิตติมา  กาวีระ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
 รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม
กรรมการ
  รองศาสตราจารย์ปรียานันท์   แสนโภชน์ ?
กรรมการ 
 
     
ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
 รศ.ดร.ชยันต์   บุณยรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 นางสาวพันธิตรา  กมล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้