คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
     
  ศาสตาจารย์(พิเศษ)ดร.มณฑล   สงวนเสริมศรี
อธิการบดี
ประธาน
 
 
     
 ดร.สำราญ   ทองแพง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
นายวุฒิชัย  ไชยรินคำ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กรรมการ
 รศ.ปรียานันท์   แสนโภชน์
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
 
      
 รศ.พูนพงษ์   งามเกษม
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
 รองศาสตราจารย์กิติมา   ศศะนาวิน
กรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิศิลปศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์   พร้อมเทพ
กรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาศาสตร์
 
     
รศ.ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
 รศ.ดร.ชยันต์   บุณยรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 นางสาวพันธิตรา  กมล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้