คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 
  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
กรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก
คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง
กรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
เจ้าอธิการชินวร  ชินวโร
เจ้าอาวาสวัดบ้านโซ้
กรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
 
     
นายคงศักดิ์  ธรานิศร
ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา
กรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
นายประพันธ์  เทียนวิหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา
กรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
................................
ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ
กรรมการ ประเภทผู้แทนผู้ปกครอง
 
   
ดร.สุทธาสินี   กตัญญู
กรรมการ ประเภทผู้แทนอาจารย์โรงเรียนสาธิต
 รศ.ดร.ชยันต์   บุณยรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
กรรมการและเลขานุการ
 นางสาวพันธิตรา  กมล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้