คณะกรรมการประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 
 รศ.ดร.ชยันต์   บุณยรักษ์
ผู้อำนวยการ
ประธานกรรมการ
 
       
 ว่าที่ร้อยตรีมนัส   ภูทวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
  นายพิศาล   เครือลิต
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
กรรมการ
 นายพิทยา  ดวงตาดำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย?
กรรมการ
? นายตระกูลพันธ์  ยุชมพู?
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์?
กรรมการ
 
     
?นางสาวธันยาภรณ์  บุญโพธิ์แก้ว?
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
นางสาวขวัญชนก  ขำตั้ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
กรรมการ
?นายณัฐภุูมิ   จันทราช?
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา?
กรรมการ
 นางพรประภา  แสนหลวง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
กรรมการ
 
   

 นางสาวอุทุมพร  ศักดิ์โสภิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ

 นายอธิพงศ์  สัทธรรมนุวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กรรมการ

 ?ผศ.ดร.ปิยชนม์   เกษสุวรรณ?
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย?
 ? ดร.สันติ   บูรณะชาติ?
คณะศิลปศาสตร์?
กรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย?
 
       
 ดร.วิจิตรา  มีเหลือ 
กรรมการ ประเภทผู้แทนอาจารย์
 นายอุกฤษฎิ์   ไชยมงคล
กรรมการ ประเภทผู้แทนอาจารย์
ดร.กุณฑี  วงศ์จันทรมณ๊
กรรมการ ประเภทผู้แทนอาจารย์
นางสาวพันธิตรา  กมล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
 
     
 ?นางจินตนา   ดูใจ?
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ?
 นางพนิดา  ดุมดก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวลภัสรดา   ใจเอื้อ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้