คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
     
  รศ.ดร.สุภกร   พงศบางโพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ที่ปรึกษา
 
 
     
 รศ.ดร.ชยันต์   บุณยรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
ที่ปรึกษา
 รองศาสตราจารย์กิติมา   ศศะนาวิน
ที่ปรึกษา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์   พร้อมเทพ
ที่ปรึกษา
 
      
   นายสันต์  คำมะนาม
ประธานกรรมการ
 
 
 
     
นายโชติ   ขันทะบุตร
กรรมการ
นายพีระพงษ์   จันทนประยูร 
กรรมการ
 นายประวัติ   บัวแดง
กรรมการ
 
     
นางเจนจิรา   ลวดเงิน
กรรมการ
ดาบตำรวจมนตรี   วงศ์อภิสิทธิ์ 
กรรมการ
 นางสมัยพร   อาขาล
กรรมการ
 
     
พันตำรวจโทมนตรี   แก้วสุริยะ
กรรมการ
 ว่าที่ร้อยตรีนิคม   อินเตชะ
กรรมการ
นางสุปราณี   ใจทน
กรรมการ
 
     
นายพิพัฒน์พงษ์  หลวงสุภา
กรรมการ
พันตำรวจตรีชนะ   ศรีวิชัย 
กรรมการ
นายโยธิน   สันตะรัตติวงศ์
กรรมการ
 
     
นายแสวง   จันทร์ถนอม
กรรมการ
 นางศิริภรณ์   ศิริใจชิงกุล
กรรมการ
นายจีรเดช   ศรีวิราช
กรรมการ
 
     
 ว่าที่ร้อยตรี  ภูทวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ 
 นายพิศาล  เครือลิต
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
กรรมการ
 นายศิระวัสฐ์   กาวิละนันท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้