ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

      1.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565       update 17-5-62

      2กำหนดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา (รองฯ แผน)      update 17-5-62

      3ยุทธศาสตร์ที่ 1 (รองวิชาการ)      update 17-5-62

      4ยุทธศาสตร์ที่ 1 (รองฯวิจัยนวัตกรรม)      update 17-5-62

      5ยุทธศาสตร์ที่ 2 (รองฯวิจัยนวัตกรรม)      update 17-5-62

      6Research Benchmark (รองฯวิจัยนวัตกรรม)      update 17-5-62

      7ยุทธศาสาสตร์ที่ 3 วันที่ 3 พ.ค.(รองฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์)      update 17-5-62

      8ยุทธศาสตร์ที่ 4 powerpoint (รองฝ่ายคุณภาพนิสิต)      update 17-5-62

      9ยุทธศาสาสตร์ที่ 5 วันที่ 3 พ.ค.(รองฝ่ายสื่อสารองค์กร)      update 17-5-62

     10ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 3 พ.ค. (รองฝ่ายสื่อสารองค์กร)      update 17-5-62

     11ยุทธศาสตร์ที่ 6 (รองฝ่ายคุณภาพนิสิต)      update 17-5-62

     12ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส (รองฯ แผน)      update 17-5-62

     13แผนยุทธศาสตร์ประเด็นที่6 powerpoint (รองฝ่ายบริหาร)      update 17-5-62

     14แผนยุทธศาสตร์ประเด็นที่6 (รองฝ่ายบริหาร)      update 17-5-62

     15.  นโยบายของอธิการบดี (เล่มม่วง)      update 17-5-62

     16.  แบบฟอร์ม1 แผนยุทธมหาวิทยาลัยพะเยา2563-2567      update 17-5-62

     17.  แบบฟอร์ม2 แผนยุทธคณะ-หน่วยงาน      update 17-5-62

     18.  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา      update 6-9-56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้