งานธุรการ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานนโยบายและแผน งานการเงินและพัสดุ
  ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา ดูใจ
  Mrs.Jintana  Doojai
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ
  หน่วยประชุมและปฏิคม
  หน่วยบริหารงานบุคคลและพัฒนาองค์กร
  หน่วยยานพาหนะ
  หน่วยสถานที่และสิ่งแวดล้อม
  เบอร์โทรภายใน : 3833
  E-mail :

Jintana.do@up.ac.th

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลวรรณ  สมใจ
  Miss.Wilaiwan  Somjai
 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
  หน่วยสื่อโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรภายใน : 3836
E-mail :

wilaiwan.so@up.ac.th

    ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์ณภัส  กันทวี
  Miss.Nunnapat  Kantawee
 ตำแหน่ง : นักพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
  หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรภายใน : 6800
E-mail :

nunnapat.ka@up.ac.th

  ชื่อ-นามสกุล : นายคมสันต์   พรมเผ่า
  Mr.Komsan   Promphao
 ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
  หน่วยสถานที่ สื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งแวดล้อม
   
   
  เบอร์โทรภายใน : 3844
  E-mail :

komsan.pr@up.ac.th

    ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย  มั่งมูล
  Mr.Chatchai  Mungmoon
 ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
  หน่วยสถานที่ สื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งแวดล้อม
   
   
  เบอร์โทรภายใน : 3844
  E-mail :

 

    ชื่อ-นามสกุล : นายโอภาส  ยอดยา
  Mr.Ophas  Yodya
 ตำแหน่ง : คนงาน
  หน่วยสถานที่ สื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งแวดล้อม
   
   
  เบอร์โทรภายใน : 3844
  E-mail :

 

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานในสำนักงาน  PDF

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้