งานธุรการ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานนโยบายและแผน งานการเงินและพัสดุ
  ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา ดูใจ
  Mrs.Jintana  Doojai
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ
  หน่วยประชุมและปฏิคม
  หน่วยบริหารงานบุคคลและพัฒนาองค์กร
  หน่วยยานพาหนะ
  หน่วยสถานที่และสิ่งแวดล้อม
  เบอร์โทรภายใน : 3833
  E-mail :

Jintana.do@up.ac.th

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอนงค์  เรียงจิตต์
  Miss.Onanong  Ruangchit
 ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงินและพัสดุ
  หน่วยสารบรรณ
   
   
  เบอร์โทรภายใน : 3834
  E-mail :

onanong.ru@up.ac.th

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลวรรณ  สมใจ
  Miss.Wilaiwan  Somjai
 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
  หน่วยสื่อโสตทัศนูปกรณ์
   
  เบอร์โทรภายใน : 3836
  E-mail :

wilaiwan.so@up.ac.th

  ชื่อ-นามสกุล : นายคมสันต์   พรมเผ่า
  Mr.Komsan   Promphao
 ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
  หน่วยสถานที่ สื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งแวดล้อม
   
   
  เบอร์โทรภายใน : 3831
  E-mail :

komsan.pr@up.ac.th

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานในสำนักงาน  PDF

Copyright© 2012 Demonstration School University of Phayao : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้