คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบปลายภาค สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 • คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาวินัย เสริมสร้างอุปนิสัยพลเมืองดี กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย
 • คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมค่ายลูกเสือและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินสนับสนุนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2565
 • ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการจัดทำโครงงานของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมอื่น ระดับชั้นประถมศึกษา พ.ศ.2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา พ.ศ.2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าตอบแทนต่างๆ ในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2561
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ระเบียบ

 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. พ.ศ.2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการและผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานและผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานภายใต้สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2)
 • เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานและผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานภายใต้สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 3)