การติดต่อสอบถาม/เสนอแนะ/ร้องเรียน ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

   - กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล เรื่องและรายละเอียด ของผู้ส่งให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจน สามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป

   - ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด

   - กรณีที่ไม่เปิดเผย ชื่อ-สกุลจริงถือว่าเป็น "บัตรสนเท่ห์" ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาอาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้