นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Run Forest ประจำปี 2565

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Run Forest ประจำปี 2565 ในรายวิชาพลศึกษา6 รับผิดชอบโดย อ.สุริยนต์ เหลืองตรงกิจ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการออกกำลังกาย ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมการทำงานระบบหมู่คณะ มีน้ำใจต่อผู้อื่น และเพื่อกระชับความสัมพันธ์คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และนักเรียน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก