ประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ นางอินทนิล จินดากาศ รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี 2565 เพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังให้บุคลากรดำเนินงานบนความความสุจริต โปร่งใส ไร้การคอรัปชั่น
 
ภาพ: กานต์พิชชา ศรีใจ
ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ