ประชุมพิจารณาคะแนนและผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดำเนินงานประชุมพิจารณาคะแนนและผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย ให้พร้อมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตฯ