ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. งานวิชาการ โรงเรียนสาธิตฯ นำโดยว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะกรรมการ จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 ด้านพลังงานสีเขียวและสิ่งแวดล้อม (Module 4 Green energy and environment) ณ ห้องประชุม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา