ขอแสดงความยินดีอาจารย์นิภาวรรณ นฤเปรมปรีดิ์

💜โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา💛
ขอแสดงความยินดี
อาจารย์นิภาวรรณ นฤเปรมปรีดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "English for MT student: Essential Communication Skills for MT Career"
ให้แก่นิสิตเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา