ประชุมเตรียมความพร้อมการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำเนินงานประชุมเตรียมความพร้อมการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตฯ