ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับเหรียญรางวัล(ทองแดง) ในการสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

?โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ?
ขอแสดงความยินดี
? นางสาวจารุชา พุทธรักษ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2
วิชาภาษาอังกฤษ
? นายภูมิพัฒน์ เกียรติกาญจน์กุล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1
วิชาภาษาอังกฤษ
? นายณฐ อ้นอินทร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4
โครงการ วมว.
วิชาวิทยาศาสตร์
ที่ได้รับเหรียญรางวัล(ทองแดง)
ในการสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564